Galeria Friends Forum

Кой е Мавър?
Кой е Мавър?

Личността на българският архонт Мавър е интересна.

Кой всъщност е той?
Живял е в края на VII-век и началото на VIII век.

За него се говори в един от надписите около Мадарският конник: „Император Юстинин сключи договор с българите и при Тервел дойде. На императора не повярваха моите чичовци от Солун и си отидоха в Кесиниите…”. Също така за Мавър се говори и в сведението на св. Теофин, че един от Кубратовите синове се заселил при аварите. Теофин разказва че българите които живеели в аварския хагант се отделили и предвождани от Кубер се установили в Керамисийското поле (Битолско). Кубер се опитал да завладее Солун. Той изпратил Мавър в Солун където той се представил за беглец и противник на Кубер. За да всее разцепление сред българите императорът го назначил за консул и му дал знаме. Но Мавър и Кубер започнали да подготвят превземането на Солун от българите. Според плана Мавър започнал да събира „избягали” от Кубер българи.С тях смятал на Великден да подпалят града на няколко места и възползвайки се от паниката да го завладеят. Но планът се провалил тъй като в градът пристигнал стратега Сисиний със голяма войска.

По късно Мавър бил издаден…